Guziki

Status prawny

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 1 w Kaliszu jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, nieposiadającą osobowości prawnej.

Organ prowadzący

  • Organem prowadzącym Poradnię jest Miasto Kalisz.

Nadzór pedagogiczny

  • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami)
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zmianami)
  3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami)
  4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U z 2017 r, poz. 1189)
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych , w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r, poz.199 ze zmianami)
  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r Nr 223, poz. 1869 ze zmianami)
  7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r.  w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1743)
  8. Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

26-04-2018 - Edycja treści.

06-10-2017 - Edycja treści.

09-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1021