Guziki

Oferta poradni

OFERTA form pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu

Pracownicy Poradni proponują usługi w zakresie:

Działalności diagnostycznej:

 1. prowadzenie badań psychologiczno – pedagogicznych diagnozujących przyczyny ogólnych i specyficznych trudności w nauce i problemów wychowawczych dzieci i młodzieży, zakończonych wydaniem opinii (na wniosek rodziców),
 2. prowadzenie badań logopedycznych stwierdzających przyczyny zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży i kwalifikujących do zajęć terapeutycznych,
 3. organizowanie indywidualnych i grupowych badań zawodowych ułatwiających poznanie swoich możliwości poznawczych i cech osobowości, w celu podjęcia właściwego wyboru zawodu i szkoły,
 4. prowadzenie badań psychologiczno – pedagogicznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w tym: słabowidzącej i niewidomej, słabosłyszącej i niesłyszącej oraz autystycznej oraz z Zespołem Aspergera.

Udzielania bezpośrednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej:

 1. prowadzenie zajęć terapii psychologicznej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami adaptacyjnymi i ich rodzin,
 2. organizowanie zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, przejawiających trudności w czytaniu i pisaniu,
 3. prowadzenie terapii logopedycznej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy,
 4. organizowanie zajęć socjoterapii.

Zajęcia grupowe

Pracownicy Poradni proponują również uczniom i rodzicom grupowe zajęcia prowadzone na terenie szkół w formie warsztatów:

 1. aktywizujących podjęcie decyzji edukacyjno - zawodowych dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,
 2. zapobiegających agresji, uzależnieniom i innym zagrożeniom,
 3. integrujących grupę klasową, przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Badania przesiewowe

Pracownicy Poradni prowadzą również badania przesiewowe na terenie szkół i placówek w celu wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych:

 1. przesiewowe badania logopedyczne prowadzone dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I – III szkół podstawowych,
 2. oceniające ryzyko dysleksji,
 3. przesiewowe wzroku i słuchu.

Psychoedukacja

Poradnia oferuje działalność psychoedukacyjną dla rodziców i nauczycieli na tematy związane z:

 1. mechanizmami powstawania i sposobami przeciwdziałania agresji i uzależnieniom,
 2. problemami przemocy uczniów wobec nauczycieli,
 3. wspomaganiem rozwoju dziecka zdolnego przez nauczycieli i rodziców,
 4. przyczynami, objawami i sposobami pracy z dzieckiem przejawiającym trudności dyslektyczne,
 5. oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
 6. oraz inne zależnie od potrzeb zgłaszanych przez uczniów, rodziców i nauczycieli.

Porady

Pracownicy udzielają porad psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych uczniom, rodzicom i nauczycielom w punktach konsultacyjnych na terenie Poradni oraz szkół i placówek.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

06-10-2017 - Edycja treści.

09-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 886