Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

Poradnia prowadzi i przechowuje następująca dokumentację:

 1. wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni, zawierający numer nadany przez Poradnię przy zgłoszeniu,
 2. imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia numer PESEL , a w przypadku braku numeru PESEL – serię i
 3. numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania
 4. rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń , zawierający numer nadany przez Poradnie przy zgłoszeniu, numer opinii lub
 5. orzeczenia oraz datę ich wydania
 6. dokumentację badań
 7. dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych Poradni
 8. roczny plan pracy
 9. koncepcję pracy Poradni na 5 lat
 10. roczny plan nadzoru pedagogicznego
 11. dzienniki zajęć specjalistycznych – indywidualnych i grupowych
 12. protokolarz zebrań Rady Pedagogicznej
 13. protokolarz posiedzeń Zespołów Orzekających
 14. księga zarządzeń dyrektora
 15. lokalna baza danych Systemu Informacji Oświatowej
 16. inna dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami
 17. Informacja o lokalizacji rejestrów, ewidencji i archiwum:
 18. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b.

Informacja o sposobie udostępniania informacji zawartych w rejestrach, ewidencjach i archiwum:

Informacje publiczne zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zmianami) (informacje zawierające chronione dane osobowe udostępniane są po uprzednim zanonimizowaniu).

W przypadku rejestrów i ewidencji zawierających dane osobowe gromadzone na podstawie dowolnie wyrażonej zgody osób, których dane dotyczą, nie na podstawie przepisu prawa, należy jako podstawę prawną podać art. 23 ust. 1 pkt 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) (dla danych wrażliwych odpowiednio art. 27 ust. 2pkt 1 ustawy).


Rejestr zawartych umów - 2017 rok

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

23-10-2017 - Edycja treści.

06-10-2017 - Edycja treści.

09-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 679