Guziki

Tryb działania

Dyrektor Poradni

kieruje działalnością Poradni i reprezentuje ją na zewnątrz. Kompetencje Dyrektora określa art. 68 Ustawy stawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zmianami).

Rada Pedagogiczna

jest kolegialnym organem Poradni. Zasady organizacji pracy Rady Pedagogicznej, zakres i formy jej działania określa regulamin Rady Pedagogicznej. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Kompetencje Rady Pedagogicznej określa art. 70 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zmianami).

Zespoły Orzekające

W Poradni powoływane są Zespoły Orzekające działające na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r.  w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1743).

Orzekają one o:

  • potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży: niepełnosprawnych, zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
  • potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie  do szkoły.
  • potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia      uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, lub oddziału      zorganizowanego w szkole podstawowej,
  • potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim, a także wydają opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Podstawa prawna

Szczegółowe zasady dotyczące działania Zespołów Orzekających, uprawnień wnioskodawców (rodziców prawnych opiekunów dziecka/pełnoletnich uczniów ), danych zawartych we wnioskach i orzeczeniach oraz postępowania odwoławczego – zawierają przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1743).

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

06-10-2017 - Edycja treści.

09-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 619